سرویس کودک

سرویس کودک

ظرف غذای کودک شامل چند تکه ظرف اصلی است. این ظروف به صورت تکی یا به عنوان سرویس غذاخوری کودک به فروش می‌رسند.

می‌توانید هرکدام از ظروف را جداگانه تهیه کرده یا سرویس غذاخوری کودک را یک شکل تهیه کنید.

نیاز به کمک دارید؟