سرامیکی

امروزه ظروف سرامیکی به عنوان ظروف غذاخوري استفاده می شوند و ظروف سفالی بیشتر جنبه ي تزئینی دارند، چون سفال اگر لعاب نداشته باشد چربی و رطوبت را پس می دهد.

نیاز به کمک دارید؟